Prekių ženklai

Prekių ženklas - bet koks žymuo, kurio paskirtis - atskirti vieno asmens prekes nuo kitam asmeniui priklausančių prekių arba vieno asmens teikiamas paslaugas nuo kito asmens teikiamų paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai.
Lietuvoje galioja trys registracijos sistemos:

  1. Nacionalinė (ženklo registracija galioja tik Lietuvoje);
  2. Bendrijos (ženklo registracija galioja visoje ES);
  3. Tarptautinė (ženklo registracija galioja tam tikrose šalyse, kurios yra pasirašiusios Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą)

Nacionalinė ženklų registracija – apima du pagrindinius prekių ženklų registravimo etapus, t.y. paraiškos padavimą LR Valstybiniam patentų biurui bei ženklo registravimą, paskelbimą, liudijimo išdavimą.

Fizinis ar juridinis asmuo, norintis registruoti ženklą, turi paduoti paraišką Valstybiniam patentų biurui. Paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti jo atstovas. Užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje savo buveinės, filialo arba atstovybės, paraiškas Valstybiniam patentų biurui paduoda ir visus su ženklo registracija susijusius veiksmus Valstybiniame patentų biure, įskaitant atstovavimą Apeliaciniame skyriuje, atlieka per Lietuvos Respublikos patentinį patikėtinį.
Vienam ženklui įregistruoti paduodama viena paraiška. Paraiškoje gali būti prašoma įregistruoti ženklą vienai ar daugiau prekių ir (ar) paslaugų klasių.  Paraišką ženklui įregistruoti sudaro:
1) prašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą, pasirašytas pareiškėjo ar jo atstovo;
2) dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis;
3) pareiškėjo įgaliojimas asmeniui, jeigu paraišką paduoda įgaliotas asmuo;
4) prašymas suteikti prioritetą (jei reikia);
5) kompetentingų institucijų išduotas leidimas (jei reikia);
6) kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatai (jei reikia);
7) teisių savininko sutikimas (jei reikia).

Prašyme įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą nurodoma:

1) pareiškėją ir jo atstovą identifikuojantys duomenys;
2) pareikšto registruoti ženklo vaizdas ir jo aprašas;
3) prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas, pavadinimai, suskirstyti pagal paraiškos padavimo dieną galiojančią Nicos klasifikaciją;
4) nuoroda, kad ženklas, kurį norima įregistruoti, yra erdvinis ženklas, (jei reikia);
5) nuoroda, kad spalva ar spalvų derinys, kompozicija yra laikomi skiriamuoju ženklo požymiu, (jei reikia);
6) nuoroda, kurie ženklo elementai yra nesaugomi, (jei reikia);
7) nuoroda, kad ženklas registruojamas ir skelbiamas standartiniais Valstybinio patentų biuro rašmenimis (jei reikia);
8) ženklo ar jo žodinių elementų transliteracija, taip pat vertimas į lietuvių kalbą (jei reikia);
9) nuoroda, kad ženklas, kuriam įregistruoti paduodama paraiška, yra kolektyvinis ženklas.

LR Valstybiniam patentų biurui priėmus prekių ženklo registracijos paraišką, Patentų biuro ekspertas atlieka prekių ženklo ekspertizę. Nustatęs kad prekių ženklas atitinka LR Prekių ženklų įstatymo keliamiems reikalavimams, prekių ženklas įrašomas į LR prekių ženklų registrą  ir ženklas paskelbiamas Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje.

Įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra:
1) tapatus įregistruotam ženklui tapačioms prekėms ir (ar) paslaugoms;
2) tapatus įregistruotam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu ženklu;
3) tapatus įregistruotam ženklui nepanašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai panašus į jį, jeigu įregistruotasis ženklas Lietuvos Respublikoje turi reputaciją ir jeigu dėl neteisėto tokio žymens vartojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai.

Nors, ženklo įregistravimo Lietuvoje procedūra trunka apie 12-15 mėnesių, tačiau laikiną apsaugą Jūsų ženklas įgyja nuo paraiškos padavimo datos. Pradinis ženklo galiojimo terminas yra 10 metų nuo paraiškos padavimo dienos. Ženklo galiojimo terminas gali būti pratęsiamas kiekvieną kartą ne ilgiau kaip 10 metų.

BENDRIJOS prekių ženklo registracija - tai ženklo įregistravimas regioninės valstybių sąjungos patentų tarnyboje, t.y. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyboje (OHIM) Alikantėje. Šios registracijos trūkumas tas, kad paraiška gali būti atmesta, jei kurioje nors iš  regioninės valstybių sąjungos narių aptinkamas tapatus ar panašus prekių ženklas.

Tarptautinė prekių ženklo registracija - tai ženklo įregistravimas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniame biure Ženevoje, vadovaujantis Madrido sutarties dėl prekių ženklų registracijos protokolo reikalavimais.

Tiek Bendrijos, tiek tarptautinė prekių ženklų registracija gali būti atliekama per LR Valstybinį patentų biurą. Tarptautinės registracijos pagrindu prekių ženklo savininkas įgyja ženklo apsaugą šalyse, kurias įtraukia į tarptautinę paraišką. Vėlesnio teritorinio išplėtimo prašymas gali būti paduodamas per Valstybinį patentų biurą arba siunčiamas į Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos Tarptautinį biurą (www.wipo.int)  tiesiogiai. Bendrijos prekių ženklo registracijos apsauga galioja Europos Sąjungos teritorijoje.

 
Home   |    Apie mus   |   Paslaugos   |   Įstatymai 
 Blankai   |   Klausimai   |   Kaip mus surasti
INTELS-LITHUANIA