PUSLAIDININKIŲ GAMINIŲ TOPOGRAFIJOS

Puslaidininkinis gaminys - galutinis arba tarpinis gaminys, turintis vieną ar kelis puslaidininkinės ir vieną ar kelis laidžios ar izoliuojančios medžiagos sluoksnius, sudarančius tam tikrą erdvinį darinį. Šis gaminys atlieka elektroninio įtaiso funkciją arba elektroninio įtaiso ir kitas funkcijas.

Puslaidininkio gaminio topografija - tarpusavyje susijusių piešinių, perteikiančių puslaidininkinio gaminio sluoksnių erdvinį išdėstymą, visuma. Kiekvienas piešinys atitinka visą ar dalį sluoksnio vaizdo. Piešinį gali sudaryti standartiniai žymėjimo simboliai, įvairūs sutartiniai ženklai bei kiti grafiniai vaizdai.

Fizinis asmuo, sukūręs topografiją, yra šios topografijos autorius. Autoriui priklauso autorystės teisė, teisė į autoriaus vardą ir teisė į topografijos neliečiamybę. Išimtinės teisės disponuoti topografija autoriui suteikiamos įregistravus topografiją Valstybiniame patentų biure.

Išimtinės teisės įgalina leisti ar uždrausti šiuos veiksmus:

1) atgaminti topografiją bet kokia forma ir bet kokiu būdu;
2) naudoti topografiją ar puslaidininkinį gaminį, pagamintą naudojant šią topografiją, komerciniams tikslams arba importuoti šiems tikslams.

Asmuo, norintis įregistruoti topografiją, turi paduoti paraišką Valstybiniam patentų biurui. Paraišką gali paduoti keletas juridinių ar fizinių asmenų arba fiziniai ir juridiniai asmenys kartu. 

Užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje ar neturintys nuolatinės buveinės, įregistruoto filialo ar atstovybės Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, paraiškas Valstybiniam patentų biurui paduoda ir visus su topografijos registravimu susijusius veiksmus Valstybiniame patentų biure, įskaitant atstovavimą Valstybinio patentų biuro Apeliaciniame skyriuje, atlieka per patentinį patikėtinį, įrašytą į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių sąrašą.

Paraiška turi būti paduodama ne vėliau kaip per 2 metus nuo pirmojo komercinio topografijos panaudojimo pasaulyje. Paraišką sudaro šie dokumentai:

1) prašymas registruoti topografiją. Jame turi būti nurodyta topografijos pirmojo komercinio panaudojimo data, jei topografija buvo panaudota iki paraiškos padavimo datos;
2) topografijos aprašymas ir visa medžiaga, būtina jai identifikuoti ar iliustruoti;
3) dokumentas, įrodantis pirmojo topografijos komercinio panaudojimo datą, jei ta data yra ankstesnė už prašymo registruoti topografiją, padavimo datą;
4) dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis;
5) įgaliojimas, jei paraišką paduoda pareiškėjo atstovas;

6) pareiškimas dėl autorystės arba dokumentas, patvirtinantis autoriaus teisių perdavimą.

 
Home   |    Apie mus   |   Paslaugos   |   Įstatymai 
 Blankai   |   Klausimai   |   Kaip mus surasti
INTELS-LITHUANIA