Licencijų, teisių perdavimo registravimas

Licencija – ženklo savininko (licenciaro) leidimas kitam asmeniui (licenciatui) naudoti ženklą licencinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis.

Tarptautinės ženklo registracijos savininko suteikta licencija negalioja Lietuvos Respublikoje tretiesiems asmenims, jeigu duomenys apie licencinę sutartį neįrašyti į LR VPB Prekių ženklų registrą..

Licencijų registravimas - ženklo savininkas turi teisę suteikti kitam asmeniui savanorišką išimtinę ar neišimtinę licenciją visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų žymėti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba tam tikroje jos dalyje. Licencinės sutarties duomenys įrašomi į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą vienos iš licencinės sutarties šalių prašymu.

Kartu su prašymu Valstybiniam patentų biurui pateikiami šie dokumentai:
1) abiejų šalių pasirašytas licencinės sutarties sudarymą patvirtinantis dokumentas ar notaro patvirtintas išrašas iš licencinės sutarties;
2) dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis;
3) įgaliojimas atstovui (jeigu reikia).

Licencinės sutarties sudarymą patvirtinančiame dokumente arba išraše iš licencinės sutarties turi būti nurodyta:
1) ženklo savininko pavadinimas arba vardas, pavardė ir adresas (buveinė);
2) licencijos gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė ir adresas (buveinė);
3) ženklo, kuriam naudoti suteikiama licencija, registracijos numeris;
4) licencijos rūšis;
5) nuoroda, kokioms prekėms ir (ar) paslaugoms žymėti suteikiama licencija;
6) licencijos galiojimo terminas;
7) licencijos galiojimo teritorija.

Valstybinis patentų biuras per 1 mėnesį nuo aukščiau nurodytų dokumentų gavimo dienos patikrina gautus dokumentus ir, jeigu dokumentai atitinka šio straipsnio reikalavimus, licencinės sutarties sudarymo duomenis įrašo į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą. Licencinė sutartis tretiesiems asmenims įsigalioja nuo jos įrašymo į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą dienos. Licencinės sutarties įrašymo duomenys skelbiami Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje.

Ženklo savininkas gali panaudoti ženklo savininko teisėmis, jeigu licenciatas nevykdo kurios nors licencinėje sutartyje numatytos sąlygos – dėl jos trukmės, registruoto ženklo naudojimo formos, prekių ir (ar) paslaugų, dėl kurių suteikta licencija, apimties (kiekio, rūšies, kilmės), teritorijos, kurioje gali būti naudojamas ženklas, arba dėl licenciato gaminamų prekių ir (ar) teikiamų paslaugų kokybės. Šios nuostatos taikomos ir sublicencinei sutarčiai.

 

 
Home   |    Apie mus   |   Paslaugos   |   Įstatymai 
 Blankai   |   Klausimai   |   Kaip mus surasti
INTELS-LITHUANIA