Intelektinės nuosavybės apsaugą Lietuvoje reguliuoja šie pagrindiniai įstatymai:

LR patentų įstatymas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=297858
(1994 m. sausio 18 d.; su pakeitimais iki 2007 m. gegužės 19 d.);

LR dizaino įstatymas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279273
(2002 m. lapkričio 7 d.; su pakeitimais iki 2006 m. birželio 8 d.);

LR prekių ženklų įstatymas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279274
(2000 m. spalio 10 d.; su pakeitimais iki 2006 m. birželio 8 d.);

LR puslaidininkių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279278
(1998 m. birželio 16 d.; su pakeitimais iki 2006 m. birželio 8 d.);

LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316557
(1999 m. gegužės 18 d.; su pakeitimais iki 2006 m. spalio 12 d.);

LR muitinės įstatymas (VII skyrius Intelektinės nuosavybės apsauga importuojant ir eksportuojant prekes)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=295873
(2004 m. balandžio 27 d., su pakeitimais iki 2007 balandžio 3 d.);

Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=52424&p_query=&p_tr2=
(1883 m. kovo 20 d., LR pasirašyta 1994 m. gegužės 22 d.);

Tarybos reglamentas (EB) Nr.6/2002 dėl Bendrijos dizaino
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=36647
(2001 m. gruodžio 12 d.);

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=36547
(1993 m. gruodžio 20 d.);

Berno konvencija dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=19846&p_query=&p_tr2 (1886 m. rugsėjo 9 d., LR įsigaliojo nuo 1994 m. gruodžio 14 d.);

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises
(2003 m. liepos 22 d.).

 
Home   |    Apie mus   |   Paslaugos   |   Įstatymai 
 Blankai   |   Klausimai   |   Kaip mus surasti
INTELS-LITHUANIA